28.4.13

Ribeira: orde do día do pleno do luns 29 de abril de 2013


ORDE DO DÍA DO PLENO ORDINARIO QUE A CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RIVEIRA CELEBRARÁ  O LUNS, DÍA 29 DE ABRIL DE 2013, ÁS 20 HORAS EN PRIMEIRA CONVOCATORIA OU, DE NON HABER QUÓRUM SUFICIENTE, EN SEGUNDA CONVOCATORIA 48 HORAS DESPOIS:

I.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (PLENO ORDINARIO 25 DE MARZO DO 2013).

II.- DACIÓN DE CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDÍA ATA O 24/04/2013.

III.- DACIÓN DE CONTA DO DECRETO DE APROBACIÓN DO CONVENIO ENTRE OS CONCELLOS DE RIVEIRA E PORTO DO SON PARA A SOLICITUDE CONXUNTA DUNHA SUBVENCIÓN AO INEGA 2013.

IV.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE MOROSIDADE RELATIVO AO 1º TRIMESTRE DO 2013.

V.-  APROBACIÓN DA REGRA DE GASTO PARA O ORZAMENTO DO ANO 2013.

VI.- APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL DO EXERCICIO 2013. 

VII.- INCLUSIÓN NO INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS E DEREITOS DE 3 PRAZAS DE GARAXE UBICADAS NO SOTO DUN EDIFICIO SITO NA RÚA NOVE DE AGOSTO.

VIII.- INCLUSIÓN NO INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS E DEREITOS DO PASEO MARÍTIMO ENTRE O PORTO E A ZONA DO TOURO.

IX.- ESCRITO PRESENTADO POLA COMUNIDADE VECIÑAL DE MONTES DE ARTES SOLICITANDO AO CONCELLO UN TERREO DE 26.381 M2 NO MONTE SAN ALBERTO.

X.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. BNG PRESENTADA POR LUIS ANTONIO PÉREZ BARRAL, EN RELACIÓN AO NOVO COPAGO DOS COMEDORES ESCOLARES. 

XI.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. SOCIALISTA PRESENTADA POR FRANCISCO MAREQUE LEÓN, INTERESANDO A INTEGRACIÓN NA AXENDA 21 DA CULTURA.

XII.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. SOCIALISTA PRESENTADA POR ANDRES FARIÑA CADENAS, INTERESANDO MELLORAS NA AVDA DE ROMERO ORTIZ. 

XIII.- PROPOSICIÓN DO GRUPO M. SOCIALISTA PRESENTADA POR ANDRES FARIÑA CADENAS, EN RELACIÓN AO ANTEPROXECTO DE LEI DE RACIONALIZACIÓN E SOSTENIBILIDADE DA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

XIV.- MOCIÓNS QUE REGULAMENTARIAMENTE SE PRESENTEN Ó ABEIRO DO ARTIGO 100 DO REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.

XV.- ROGOS E PREGUNTAS QUE REGULAMENTARIAMENTE SE PRESENTEN.

Tamén, en Certo:Música: "Jard Rock con Fe", novo disco de Heredeiros da Crus

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical