25.5.12

Ribeira: 8,49 millóns de euros de remanente xeral e 2,24 para gastos xerais

  • A consecuencia da liquidación do orzamento de 2011

Media_httpfarm9static_jshqu

Ribeira, 25 de maio de 2012.- Unha vez rematadas as operacións de peche e liquidación do Orzamento do Concello para 2011, tanto no que atinxe ao estado de gastos como ao estado de ingresos, constátase a "boa saúde económica de que sigue gozando a Administración Municipal ribeirense", segundo o equipo de goberno, tal e como xa se adiantara no último pleno da Corporación celebrado o pasado 15 de maio.

Así, as grandes ratios recollidas na liquidación teñen un carácter positivo, como é o caso de dúas magnitudes fundamentais: a do remanente xeral de tesourería, que foi de 8.490.199 euros, e a do remanente axustado para gastos xerais, que ascendeu a 2.428.327,79 euros, dos cales o Concello podería dispoñer se o considerase oportuno incorporándoos ao orzamento en vigor.

Polo que se refire á ratio do resultado orzamentario (é dicir, a diferenza entre os dereitos liquidados durante o exercicio e as obrigas recoñecidas durante ese mesmo período) tamén arroxou un resultado positivo de 1.773.076,12 euros; en tanto que os fondos líquidos do Concello a 31 de decembro ascendían nada menos que a 10.824.018,45 euros.

Ingresos e gastos

En canto ao estado de ingresos e gastos, hai que advertir, en primeiro lugar, que os gastos de persoal, financeiros e os gastos correntes previstos no exercicio pasado materializáronse na súa totalidade, sendo tamén elevado o grado de execución das transferencias correntes.


Doutra banda, os orzamentos de 2011 incluíron no apartado inversor as actuacións do proxecto Riveira Atlántica, que na súa meirande parte se van executar nos anos 2012 e 2013, o que derivou nunha merma en canto aos gastos executados no capítulo de investimentos en relación ao total do crédito consignado.

En canto ao estado de ingresos, nos capítulos I (impostos directos), III (taxas e outros ingresos) e V (ingresos patrimoniais) o grao de execución supera as previsións previstas; non así no capítulo II (impostos indirectos), polo comportamento negativo do ICIO como consecuencia de devolución de ingresos abonadas pola renuncia á execución de obras. Da liquidación do orzamento de 2011 darase conta o vindeiro luns á Corporación durante a celebración do pleno ordinario.
Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Ribeira: 8,49 millóns de euros de remanente xeral e 2,24 para gastos xerais

  • A consecuencia da liquidación do orzamento de 2011

Media_httpfarm9static_xagjc

Ribeira, 25 de maio de 2012.- Unha vez rematadas as operacións de peche e liquidación do Orzamento do Concello para 2011, tanto no que atinxe ao estado de gastos como ao estado de ingresos, constátase a "boa saúde económica de que sigue gozando a Administración Municipal ribeirense", segundo o equipo de goberno, tal e como xa se adiantara no último pleno da Corporación celebrado o pasado 15 de maio.

Así, as grandes ratios recollidas na liquidación teñen un carácter positivo, como é o caso de dúas magnitudes fundamentais: a do remanente xeral de tesourería, que foi de 8.490.199 euros, e a do remanente axustado para gastos xerais, que ascendeu a 2.428.327,79 euros, dos cales o Concello podería dispoñer se o considerase oportuno incorporándoos ao orzamento en vigor.

Polo que se refire á ratio do resultado orzamentario (é dicir, a diferenza entre os dereitos liquidados durante o exercicio e as obrigas recoñecidas durante ese mesmo período) tamén arroxou un resultado positivo de 1.773.076,12 euros; en tanto que os fondos líquidos do Concello a 31 de decembro ascendían nada menos que a 10.824.018,45 euros.

Ingresos e gastos

En canto ao estado de ingresos e gastos, hai que advertir, en primeiro lugar, que os gastos de persoal, financeiros e os gastos correntes previstos no exercicio pasado materializáronse na súa totalidade, sendo tamén elevado o grado de execución das transferencias correntes.


Doutra banda, os orzamentos de 2011 incluíron no apartado inversor as actuacións do proxecto Riveira Atlántica, que na súa meirande parte se van executar nos anos 2012 e 2013, o que derivou nunha merma en canto aos gastos executados no capítulo de investimentos en relación ao total do crédito consignado.

En canto ao estado de ingresos, nos capítulos I (impostos directos), III (taxas e outros ingresos) e V (ingresos patrimoniais) o grao de execución supera as previsións previstas; non así no capítulo II (impostos indirectos), polo comportamento negativo do ICIO como consecuencia de devolución de ingresos abonadas pola renuncia á execución de obras. Da liquidación do orzamento de 2011 darase conta o vindeiro luns á Corporación durante a celebración do pleno ordinario.
Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Noia: o xoves 31 de maio haberá unha mesa informativa co gallo do Día Mundial sen Tabaco

  • A mesa informativa estará instalada diante do Concello de Noia de 10:00 a 14:00 horas e poderase medir a capacidade pulmonar  
  • Considérase o tabaco a segunda causa mundial de morte, trala hipertensión

Media_httpfarm8static_fcbwz

Noia, 25 de maio de 2012. O 31 de maio de cada ano a OMS celebra o Día Mundial sen Tabaco, cuxo obxectivo consiste en sinalar os riscos que supón o consumo de tabaco para a saúde e fomentar políticas eficaces de redución do devandito consumo. O consumo de tabaco é a segunda causa mundial de morte, tras a hipertensión, e é responsable da morte dun de cada dez adultos.


Este ano a OMS fai un chamamento a nivel mundial sobre a “interferencia da industria do tabaco”. A campaña centrarase na necesidade de denunciar e contrarrestar os intentos descarados e cada vez máis agresivos da industria tabaqueira para socavar o Convenio Marco para o Control do Tabaco da
Organización Mundial da Saúde (CMCT OMS), debido aos graves perigos que supoñen para a saúde pública. O consumo de tabaco é unha das principais causas evitables de morte. A epidemia mundial de tabaquismo mata preto de 6 millóns de persoas cada ano, das cales máis de 600.000 son non fumadores expostos ao fume de tabaco alleo. A menos que actuemos, o tabaco matará ata 8
millóns de persoas en 2030, das cales máis do 80% vivirá en países de baixos e medianos ingresos.


Media_httpfarm6static_holam

Por iso e concidindo con esa data a Concellería de Benestar e Igualdade do Concello de Noia súmase ás actividades de sensibilización contra a epidemia do tabaquismo. Dentro do programa de información e sensibilización instalarase unha mesa informativa onde se proporcionará consello sobre como deixar de fumar, así como o dano que ocasiona o consumo de tabaco á saúde. As persoas que o desexen poderán realizarse coximetrías (medicións do CO no aire expirado) para comprobar a severidade do dano que o tabaco fai na súa saúde. Así como recibir consello por parte de persoal sanitario. Contarase coa presenza da Dra. Maria Josefa Vázquez López e a colaboración dunha marca farmacéutica. A mesa informativa estará instalada diante do Concello de Noia de 10:00 a 14:00 h. o próximo xoves día 31 de maio de 2012.

Pode que tamén lle interese:


Curso: o 1 e 2 de xuño, sobre pautas en condutas adictivas


Curso: o 2 de xuño, sobre úlceras por presión


Curso: sobre Celso Emilio Ferreiro, do 4 ao 8 de xuño


Certame de fotos: sobre o peor da globalización. Ata 15 de outubro

 

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Noia: curso sobre prevención de úlceras o 2 de xuño, impartido por Cruz Vermella


Media_httpfarm8static_ykiib

  • Dirixido a toda a poboación. Será na sede da Chaínza o 2 de xuño, en horario de 9 a 14 e de 16 a 21. Custa 50 euros e, especificamente, vai dirixido a persoas que teñen que coidar a xente encamada ou con graves problemas de mobilidade.
  • Entre os contidos a tratar atópanse a estrutura da pel humana; definición, etioloxía e clasificación das úlceras por presión; localizacións máis frecuentes; escalas e valoracións de risco das úlceras por presión e coidados destas -tratamento da pel, manexo da presión, cambios posturais e soporte nutricional-.
  • Para máis información ou para inscribirse no curso, os interesados deberán dirixirse á Asemblea de Cruz Vermella de Noia (no barrio da Chaínza) ou ao teléfono 981825405.

Antes, en Certo: 

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

A Pobra do Caramiñal: insultaron gravemente a veciños dende a centraliña do Concello

[[posterous-content:pid___0]]Web oficial do Concello, onde se observa o número da centraliña

A Pobra do Caramiñal, 25 de maio de 2012. Segundo se pon de manifesto na pregunta que o Psoe vai levar ao seguinte pleno, dende a centraliña do Concello da Pobra chegouse a insultar a cidadáns que chamaban para facer consultas. O grupo socialista denuncia que esta centraliña do Concello, que só se ofrece en castelán como xa recriminara no seu día o Bng pobrense, "leva case un ano prestando un mal servizo" e hai continuas queixas dos pobrenses "e tamén dos traballadores do Concello". O Psoe tamén solicita que se dote de mellores cubículos aos operarios desta centraliña.

Texto completo da pregunta que se vai levar a pleno:

 

Mª Teresa García Guillán, concelleira do PSdeG-PSOE da Pobra do Caramiñal, integrada no Grupo Mixto, ao abeiro do disposto no art. 97.7 do R.O.F., formula ante o Pleno Corporativo para a súa contestación a seguinte

 

PREGUNTA:

 

A centraliña  telefónica do Concello da Pobra leva case un ano prestando un mal servizo aos cidadáns. O equipo de goberno é consciente deste deficiente servizo debido ás queixas dos usuarios e dos propios traballadores do Concello. O problema consiste en que cando soa o teléfono e descolga a traballadora municipal, esta non escoita a persoa que está ao outro lado da liña, sen embargo o usuario que chama escoita perfectamente a funcionaria.

O mal funcionamento deriva incluso en insultos moi graves dos traballadores do concello a persoas que pretenden solicitar calquera información. Eu mesma fun testemuña dun conflito por esta causa, chegando a funcionaria, accidental, (non a habitual), a proferir o insulto “fillo de puta”, a persoa que está a o outro lado da liña telefónica. A Alcaldía inmediatamente coñeceu o sucedido pero unha vez recriminada levemente a funcionaria o goberno municipal non fixo nada por arraxar o problema, posto que seguimos na actualidade cas mesmas deficiencias que hai un ano. Os responsables municipais deben corrixir de inmediato a mala imaxe que se está a dar desde o concello, é gravísimo que desde unha institución pública se profiran insultos aos cidadáns.

Asemade, existe outra deficiencia a cal consiste en que estando a liña ocupada e chamando desde calquera terminal exterior, non da sinal de “comunicando”, polo que os Administrados poden entender que o servizo telefónico non está atendido.

Por outra banda, deberían dotar de cascos a centraliña xa que as traballadoras están facendo outras tarefas  e teñen que atender ó mesmo tempo as chamadas. Ó non proporcionar os cascos pode derivar en patoloxías osteomusculares a nivel cervical polas posturas adoptadas ao ter que atender varias cousas a vez.

Por todo iso:

¿Por qué non se arranxa o pésimo funcionamento da centraliña municipal?

¿Por qué non se melloran as condicións ergonómicas das funcionarias que atenden as chamadas telefónicas?

 

A Pobra do Caramiñal, 18 de maio de 2012.

 

Pode que tamén lle interese:


Presentación de libro: o venres 25 de maio, Dark Butterfly


Lingua: o Concello, con Galicia Bilingüe a prol do castelán


Política: "chapuza nacional" no plan de axuste, di o Psoe


Exposición na casa da cultura: sobre unha monarquía gafada

 

Posted via email from Certo.gl, o xornal dixital de Barbanza e Noia

Twitter

Related Posts with Thumbnails Banner: Regale selva tropical